MDP_BAILEN-174

ESO

Els nois i les noies que omplen les nostres aules són els protagonistes dels seus aprenentatges. A través del treball en tots els llenguatges a l’abast: artístic, literari, científic, matemàtic, tecnològic, corporal, emocional… construïm una formació integral acadèmica i humana.

Treballem per desenvolupar la creativitat, l’esperit crític, les habilitats comunicatives i el treball en equip, ajudant-los a descobrir els seus talents i interessos per a poder dissenyar els camins que els portin a assolir els seus objectius un cop acabada la seva etapa a l’escola.

L’educació en valors és un eix fonamental de la nostra acció educativa. Formem joves empàtics, solidaris, compromesos amb el seu entorn i amb l’empenta necessària per esdevenir agents de canvi per a un món millor.

Perfil de sortida de l'alumne

La finalitat de l’ESO és que els alumnes adquireixin els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics.

L’avaluació de l’educació secundària obligatòria és contínua, formativa i integradora.

La promoció d’un curs a un altre es farà quan hi hagi una avaluació positiva en totes les assignatures o negativa en un màxim de dues assignatures, o segons marqui la normativa vigent de al moment.

L’alumne o alumna que a l’acabar l’educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de les matèries d’aquesta etapa obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

MDP_BAILEN-151

Valors de l'alumne de sortida

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Valors

Entenem el pas per l'escola com un viatge que ens ha de preparar per a la vida.

iconos-120
Direcció

Dona sentit al viatge en saber on volem arribar. Solidaritat, Felicitat i Dignitat.

iconos-38
Eines

Habilitats que ens permetran avançar en el nostre camí. Pensament crític, Creativitat, Comunicació i Treball en equip.

iconos-38
Energia

Per vèncer els obstacles i tirar sempre endavant. Autoestima, Motivació i Compromís.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa